Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Godkendtevandhaner.dk
Udskriv siden
Find armatur - Er det godkendt?Ikke godkendt armatur - hvad kan jeg gøre?Nyt armatur - Hvad skal jeg sikre mig?

Nyheder

Fortsat mulighed for markedsføring og salg af visse sundhedsmæssigt VA-godkendte byggevarer frem til 1. oktober 2015

Energistyrelsen, den 17. november 2015

Energistyrelsen har med virkning fra den 15. november 2014 udstedt en bekendtgørelse, der giver mulighed for fortsat markedsføring og salg af visse VA-godkendte byggevarer frem til 1. oktober 2015. Bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation.

Konkret betyder det, at VA-godkendte byggevarer som fx vandhaner, hvis VA-godkendelsesperiode udløber i perioden fra 1. april 2013 og frem til 1. oktober 2015, fortsat kan markedsføres og sælges i denne periode, dvs. indtil den 1. oktober 2015.

En VA-godkendt vandhane, hvis VA-godkendelse fx udløb 1. juni 2013, kan således fortsat markedsføres og sælges i Danmark frem til 1. oktober 2015.

For de byggevarer, der er omfattet af denne forlængede overgangsperiode gælder, at de skal være dråbemærkede og fortsat være påført VA-godkendelsesnummeret, for at kunne markedsføres og sælges lovligt.

De byggevarer, hvis VA-godkendelsesperiode strækker sig ud over 1. oktober 2015, berøres ikke af den nye bekendtgørelse. Sidstnævnte byggevarer kan markedsføres og sælges frem til den dato, der er angivet for den pågældende byggevare. Oplysninger herom kan fortsat findes frem på ETA Danmarks hjemmeside www.etadanmark.dk og for vandhaner specifikt også på www.godkendtevandhaner.dk.

De byggevarer, hvis VA-godkendelsesperiode allerede er udløbet, og som nu fortsat kan markedsføres og sælges frem til 1. oktober 2015, er taget af den avancerede søgefunktion på www.etadanmark.dk og på www.godkendtevandhaner.dk og kan derfor alene findes frem på nedenstående liste, der både omfatter vandhaner og øvrige byggevarer i kontakt med drikkevand, fx plastrør og lignende:

Liste over VA-godkendte produkter (PDF)

Still possible to place on the market and sell certain VA approved building components up to 1 October 2015.

With effect from 15 November 2014, the Danish Energy Agency has issued an Executive Order which enables continued placing on the market and sale of certain VA approved building components up to 1 October 2015. This Executive Order can be found in Danish on Retsinformation. The English translation can be found here.

Specifically, this means that VA approved building components (i.e those that have been approved for health related properties), such as taps, with a VA approval period which will expire in the period from 1 April 2013 to 1 October 2015 can still be placed on the market and sold in this period, i.e. until 1 October 2015.

A VA approved tap with a VA approval which expires on 1 June 2013, for example, can therefore still be placed on the market and sold in Denmark until 1 October 2015.

Building components covered by this prolonged transition period must have the 'approved for use with drinking water' label and still carry the VA approval number in order to be placed on the market and sold legally.

Building components with a VA approval period expiring after 1 October 2015 will not be affected by this new Executive Order. These building components can be placed on the market and sold until the date stated for the relevant building component. Information about the above is still available on ETA Danmark's website www.etadanmark.dk, and specific information about taps is also available on www.godkendtevandhaner.dk (in Danish).

Building components with a VA approval period which has already expired, and which can now still be placed on the market and sold until 1 October 2015 have been removed from the advanced search function on www.etadanmark.dk and on www.godkendtevandhaner.dk, and can therefore only be found on the list below, which includes taps and other building components that come into contact with drinking water, such as plastic pipes and similar:

List of VA approved products (PDF) (in Danish)

Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand

Energistyrelsen, den 21. marts 2014


Den sundhedsmæssige VA-godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand er den 1. april 2013 erstattet af en ny godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand, GDV. Dette sker som led i moderniseringen af ordningen.

Alle byggevarer, der søges om godkendelse for, fra den 1. april 2013, skal herefter have en GDV-godkendelse og dråbe-mærkes. Fra den 1. april 2014 skal alle byggevarer med en gældende sundhedsmæssig VA-godkendelse ommærkes og have det nye Dråbe-mærke.

Læs om den nye godkendelsesordning, GDV på Energistyrelsens hjemmeside.

Afgiver vandhanen metal

Fredag den 4. juli 2008

FORCE har for Erhvervs- og Byggestyrelsen lavet en undersøgelse af, hvilke metaller, der kan afgives fra vandhaner og andre installationer til drikkevandet.

Læs rapporten - Metal release from drinking water installations (PDF).


Kontrol med vandhaner strammes op

Fredag den 19. oktober 2007

Myndighederne strammer nu op om kontrollen med danske vandhaner for at sikre, at forbrugerne fremover fortsat har rent drikkevand af høj kvalitet. Bl.a. kan det være nødvendigt at stille nye krav til vandhane-producenterne om hvor meget nikkel, en vandhane må afgive til vandet. Indsatsen for at sikre, at der kun er godkendte vandhaner på markedet, skærpes.

Opstramningerne kommer som reaktion på et kommende program på TV2 om markedet for vandhaner, import af ulovlige vandhaner fra Kina og rent drikkevand. Bag beslutningerne står Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energistyrelsen.

Styrelserne har i fællesskab udsendt en pressemeddelelse, der informerer om situationen.

Læs pressemeddelelsen her (PDF)

Desuden har styrelserne udsendt et faktaark, der beskriver den fremadrettede indsats i form af en plan med en række konkrete initiativer.

Læs fakta om de kommende tiltag her (PDF)

Naturstyrelsen har udarbejdet en række spørgsmål/svar, der belyser sundhed og grænseværdier.

Læs spørgsmål/svar om sundhed og grænseværdier her

Udarbejdet i samarbejde med ETA-Danmark.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 7221 8800